RODOPOUCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PORADA PRAWNA

Szanowny Pani/Szanowny Panie w związku chęcią skorzystania z usług Kancelarii informuje Panią/Pana o o tym na jakich zasadach będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe.
  1. WspóÅ‚administratorami danych sÄ… Kancelaria Adwokacka MaÅ‚gorzata Heller-Kaczmarska, Kancelaria Adwokacka Adam Kaczmarski i Kancelaria Adwokacka Tomasz GostyÅ„ski ul. PoznaÅ„ska 57/13 60-852 PoznaÅ„ 61-852-96-75, sekretariat@kancelaria-mhk.pl
  2. Dane zbierane sÄ… dla celów korespondencji, umówienia na spotkanie, udzielenia pomocy prawnej w formie porady prawnej albo zastÄ™pstwa procesowego. PodstawÄ… prawnÄ… przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b, c i f RODO.
  3. Przetwarzane bÄ™dÄ™ Pani/Pana dane osobowe zwykÅ‚e, a jeÅ›li to bÄ™dzie konieczne i takie dane Pan Pani poda to także dane szczególne wskazane w ar. 9 i 10 RODO.
  4. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  5. Dane bÄ™dÄ™ przetwarzane przez caÅ‚y okres prowadzenia udzielanie porady, a a także po tym czasie jeÅ›li bÄ™dzie to niezbÄ™dne do wykonanie obowiÄ…zków przewidzianych prawem lub realizacji interesu wspóÅ‚administratorów.
  6. PrzysÅ‚uguje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostÄ™pu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usuniÄ™cia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach okreÅ›lonych w RODO. Prawa te sÄ… znaczÄ…co ograniczone z uwagi na wiążące adwokatów przepisy prawa. W razie wÄ…tpliwoÅ›ci z chÄ™ciÄ… wyjaÅ›nimy szczegóÅ‚y.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie następujących danych nie jest obowiązkiem ustawowym. Podanie danych nie jest konieczne, ale odmowa ich podania skutkować będzie niemożnością udzielenia pomocy prawnej.